Papi khat in aveng pa’ omzia amuh simin avengpa in …

Papi khat in aveng pa' omzia amuh simin avengpa in ...

Papi khat in aveng pa’ omzia amuh simin avengpa in a zi a tate it bawl luadeuh sa ahih manin ciamnuih leh cihtak in va dong hi. “Vengpa aw, zi leh ta nei veve lakah nangmah mah uanglua deuh hong sa mai-ing, na zi nata te itbawl luadeuh hongsa ing,” a va cih leh avengpa in zong, “Himah hi, vengpa aw,

Leitung nuntakna i cihpen zingciang thuding akigen khol theilo nuntakna ahihlam ka tel hi.
Ka zi, ka tate tawh zong tuni bek ka nuntak khop lai mel uh zong akigen khol theilo thu ahihman in ka itna lian semsem mah hi,” ci-in dawngkik hi.

Khatveivei ciangin, leitung nuntakna-ah akisi theilo ding bangin lungmuan’ om lua kha in, itna, ngaihnate zong thupi sim loin, a ngeina bang khat in kikoih mawkmawk kha thei zel hi hang. Lam et loh pi-in sihna in hong phak ciangin lah khantawn lungtang na zo liangin kisikkik thei hi hang.

Sih khit cianga ki-itna pen lungkham na hi-a, nuntak sungin ki-itna pen lungnopna ahi hi. Sih khit nungin ki phatphat pen lunglen na hilel a, nuntak sungin kipahtawina pen gualzawh nading tha akiguan ihi hi. Amen!

By. Joseph Khai Pu